BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş’DEN

1-15.03.2013 tarihli Adana Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile şirketimize devir edilen Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Otomasyonu Sistemi işi kapsamında imzalanan protokol gereği şirketimiz tarafından yaptırılan ve 10 yıl boyunca işletmesi, temizliği, bakımı ve onarımı şirketimize ait olan Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan; 10 adet 25 m2 kapalı alana sahip akıllı duraklara reklam uygulaması ile kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usülü yolu ile yapılacaktır.
2-Muhammen Bedel: 355,675.80 TL/2 yıl ’dır.(K.D.V Hariç) Kira, Geçici Teminatı ise 10,670,27.-TL’dir.
3-İstekliler İhale Şartnamesi ve diğer evrakları Beldetaş Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Reşatbey Mahallesi 62005sok. Seyhan Apartmanı Asma Kat 20/11 Seyhan / ADANA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale Dosya Bedeli: 300,00.-TL’dir.)
4- İhale 03/09/2019 Salı günü saat 14:00 ‘de Beldetaş Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Reşatbey Mahallesi 62005sk. Seyhan Apartmanı Asma Kat: 20/11 Seyhan / ADANA adresinde yapılacaktır.
5- Tekliflerin sunulacağı adres: İstekliler istenilen belgeleri ile  03/09/2019 Salı günü saat 14:00’a kadar Beldetaş Belde Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Reşatbey Mahallesi 62005sk. Seyhan Apartmanı Asma Kat 20/11 Seyhan / ADANA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
6-İstekliler ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Belgelerin düzenlenmesi, hazırlanması ve sunuluş şekli ile ilgili hükümler şartname içeriğinde açıklanmış ve standart form şeklinde düzenlenmesi gereken belgelere ait standart form örnekleri ihale dosyasında bulundurulmaktadır.  İstekliler teklif mektubu ile aşağıda yazılı  diğer belgeleri sunacaklardır.
6.1- Kanuni İkametgahı veya Ticari İkametgahı Olması  (İkametgah İlmuhaberi)
6.2- Türkiye’de ve bulunduğu ülkede tebligat için adres göstermesi
6.3-  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 2019 yılı
6.4-  İmza Sirküleri
6.5-  2886,4734,4735 sayılı kanunlara göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı
6.6- Mali Durum Bildirisi ve belgeleri Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli olacaktır. (İhale konusu işin Muhammen Bedelinin  asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması)
6.7- İlan yayın tarihinden sonra ilgili Kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları
6.8-  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca  imzalanmış ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.)
6.9-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı
6.10- 10.670.27-TL’lik Geçici Teminat
6.11- İhale dosya alındı belgesi makbuzu
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.